ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Selfstorage Systeme B.V. (Kamer van Koophandel nummer 73196924)

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Selfstorage Systeme, op alle door haar gesloten overeenkomsten en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, dit alles voor zover Selfstorage Systeme de aanbieder of leverancier is.

1.2. Selfstorage Systeme, die deze voorwaarden hanteert, wordt aangeduid als de aannemer. De wederpartij wordt aangeduid als de opdrachtgever.

1.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de aannemer en deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 4 weken.

2.2. Indien de opdrachtgever de aannemer voorziet van gegevens, tekeningen, en dergelijke, mag de aannemer ervan uitgaan dat deze juist en volledig zijn, en de aanbieding zal daarop worden gebaseerd.

2.3. Tenzij anders overeengekomen in de aanbieding en/of orderbevestiging, gelden de genoemde prijzen voor levering op de plaats van vestiging van de aannemer, “DAP (Delivered at Place),” volgens Incoterms 2010. Prijzen zijn exclusief btw.

2.4. Indien de opdrachtgever het aanbod van de aannemer niet aanvaardt, is de aannemer gerechtigd de opdrachtgever in rekening te brengen voor alle kosten die verband houden met het indienen van het aanbod.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt de aannemer het auteursrecht en alle industriële eigendomsrechten op de aanbiedingen, ontwerpen, illustraties, tekeningen, (test)modellen, software, enz., die door haar zijn verstrekt.

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van de aannemer, ongeacht of de opdrachtgever voor de productie ervan is gefactureerd. Deze gegevens mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden bekendgemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer. Voor elke schending van deze bepaling is de opdrachtgever de aannemer onmiddellijk een boete van € 25.000 verschuldigd. Deze boete kan worden opgelegd naast schadevergoeding op grond van wettelijke bepalingen.

3.3. De opdrachtgever moet de hem verstrekte gegevens op het eerste verzoek van de aannemer en binnen een door de aannemer gestelde termijn terugsturen. Bij schending van deze bepaling is de opdrachtgever de aannemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 per dag verschuldigd. Deze boete kan worden opgelegd naast schadevergoeding op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 4: Aanbevelingen en verstrekte informatie

4.1. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan aanbevelingen en informatie die hij van de aannemer heeft ontvangen, tenzij deze betrekking hebben op de specifieke opdracht.

4.2. Indien de opdrachtgever de aannemer voorziet van gegevens, tekeningen, enz., mag de aannemer ervan uitgaan dat deze compleet en nauwkeurig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

4.3. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van aanbevelingen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en soortgelijke zaken die door de opdrachtgever of namens hem zijn verstrekt.

Artikel 5: Levertijd/Uitvoeringsperiode

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door de aannemer bij benadering bepaald.

5.2. Bij het bepalen van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de aannemer ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de haar op dat moment bekende omstandigheden.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode begint pas wanneer overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, wanneer alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen, enz., in het bezit zijn van de aannemer, wanneer de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen, en alle noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht zijn vervuld.

5.4. a. Indien de omstandigheden verschillen van die welke de aannemer bekend waren bij het bepalen van de levertijd en/of uitvoeringsperiode, kan zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht uit te voeren onder deze omstandigheden. Als het werk niet in de planning van de aannemer kan worden opgenomen, wordt het uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

b. In geval van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die de aannemer nodig heeft om het benodigde materiaal en onderdelen te leveren (of te laten leveren) en om het meerwerk uit te voeren. Als het meerwerk niet in de planning van de aannemer kan worden opgenomen, wordt het uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

c. Als de aannemer haar verplichtingen opschort, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van deze opschorting. Als de hervatting van het werk niet in de planning van de aannemer kan worden opgenomen, wordt het werk uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.

d. Als weersomstandigheden de uitvoering van het werk verhinderen, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de vertraging die hierdoor is ontstaan.

5.5. De opdrachtgever is verplicht alle kosten te vergoeden die de aannemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode overeenkomstig Artikel 5.4.

5.6. Een overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats op de plaats van vestiging van de aannemer, geleverd op plaats, volgens Incoterms 2010. Het risico van de goederen gaat over op het moment dat de aannemer deze goederen beschikbaar stelt aan de opdrachtgever.

6.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen de opdrachtgever en de aannemer overeenkomen dat de opdrachtgever voor het vervoer zorgt. In dat geval rust het risico voor opslag, laden en lossen, en vervoer bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 7: Prijsaanpassing

7.1. De aannemer mag eventuele stijgingen van de factoren die de kostprijs bepalen na het sluiten van de overeenkomst doorberekenen aan de opdrachtgever.

7.2. De opdrachtgever is verplicht de prijsverhoging overeenkomstig lid 1 van dit artikel te betalen naar keuze van de aannemer op een van de volgende tijdstippen:

a. wanneer de prijsverhoging optreedt;

b. gelijktijdig met de betaling van het hoofdbedrag;

c. bij de volgende overeengekomen termijnbetaling.

Artikel 8: Overmacht

8.1. De aannemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij tijdelijk niet in staat is haar contractuele verplichtingen aan de opdrachtgever na te komen als gevolg van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van de aannemer of door de aannemer ingeschakelde vervoerders hun verplichtingen niet nakomen of niet tijdig nakomen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gereedschappen of materialen, wegafsluitingen, stakingen of werkonderbrekingen, pandemieën, en import- of handelsbeperkingen.

8.3. De aannemer is niet langer gerechtigd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid om nakoming te verrichten langer dan zes maanden heeft geduurd. Na deze periode kunnen de opdrachtgever en de aannemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, uitsluitend voor het gedeelte van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.4. Indien overmacht bestaat en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor het gedeelte van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. De partijen hebben geen recht op schadevergoeding voor de schade geleden of te lijden als gevolg van de opschorting of beëindiging zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 9: Werkzaamheden

9.1. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere benodigde besluiten voor de uitvoering van het werk tijdig beschikbaar zijn. De opdrachtgever is verplicht om de aannemer op haar eerste verzoek een kopie van de genoemde documenten te sturen.

9.2. De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de prijs voor het werk:

a. de kosten voor grondwerk, heien, sloopwerk, fundering, metselwerk, timmerwerk, stucwerk, schilderen, behangen, reparatie of ander bouwwerk;

b. de kosten voor aansluiting op het gas-, water- en elektriciteitsnet of andere infrastructuurvoorzieningen;

c. de kosten voor het voorkomen of beperken van schade aan eigendommen die zich op of rond de bouwplaats bevinden;

d. de kosten voor het verwijderen van materiaal, bouwmateriaal of afval.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk leiden altijd tot meer- of minderwerk indien:

a. het ontwerp, de specificaties of de prestatiebeschrijving wordt gewijzigd;

b. de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid;

c. de geschatte hoeveelheden met meer dan 10% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de op het moment van de uitvoering van het meerwerk geldende prijsfactoren. Minderwerk wordt afgerekend op basis van de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijsfactoren.

10.3. De opdrachtgever is verplicht de prijs van meerwerk overeenkomstig lid 1 van dit artikel te betalen naar keuze van de aannemer op een van de volgende tijdstippen:

a. wanneer meerwerk optreedt;

b. gelijktijdig met de betaling van het hoofdbedrag;

c. bij de volgende overeengekomen termijnbetaling.

10.4. Als het bedrag van minderwerk groter is dan dat van meerwerk, kan de aannemer de opdrachtgever 10% van het verschil in de eindafrekening in rekening brengen. Deze bepaling is niet van toepassing op minderwerk dat op verzoek van de aannemer wordt uitgevoerd.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de aannemer haar werkzaamheden ongestoord en op het afgesproken tijdstip kan uitvoeren en dat de nodige voorzieningen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden worden geboden, zoals:

a. elektriciteit;

b. sanitaire voorzieningen;

c. een afsluitbare droge opslagruimte;

d. De werkplek moet vorstvrij zijn.

11.2. Tenzij veroorzaakt door de handelingen van het personeel van de aannemer, gehuurd en/of vast in dienst, draagt de opdrachtgever het risico en is hij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies, diefstal, brand en schade aan eigendommen van de aannemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, materialen bestemd voor het werk of materialen gebruikt in het werk, op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd of op een andere overeengekomen locatie.

11.3. De opdrachtgever is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen de in lid 2 van dit artikel genoemde risico’s. Bovendien moet de opdrachtgever het risico van het werk van de te gebruiken materialen verzekeren. De opdrachtgever moet de aannemer op haar eerste verzoek een kopie van de relevante verzekering(en) en bewijs van premiebetaling sturen. In geval van schade is de opdrachtgever verplicht zijn verzekeraar direct op de hoogte te stellen van de schade voor verdere afhandeling en afwikkeling.

11.4. Als de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals beschreven in de voorgaande leden en de uitvoering van het werk vertraagd wordt als gevolg daarvan, wordt het werk uitgevoerd zodra de opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van de aannemer dit toelaat. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van de vertraging voor de aannemer.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. de opdrachtgever het werk in bedrijf heeft gesteld. Als de opdrachtgever een deel van het werk in bedrijf stelt, wordt dat deel als opgeleverd beschouwd;

c. de aannemer de opdrachtgever schriftelijk heeft geïnformeerd dat het werk is voltooid, en de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de kennisgeving schriftelijk heeft meegedeeld of het werk is goedgekeurd of niet;

d. de opdrachtgever het werk niet heeft goedgekeurd vanwege kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of geleverd en het gebruik van het werk niet belemmeren.

12.2. Als de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, is hij verplicht de aannemer schriftelijk op de hoogte te stellen, onder opgave van redenen. De opdrachtgever moet de aannemer de gelegenheid geven het werk alsnog op te leveren.

12.3. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen aanspraken van derden voor schade aan onderdelen van het werk die nog niet zijn opgeleverd, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een verwijtbare contractbreuk is de aannemer verplicht haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

13.2. De aansprakelijkheid van de aannemer voor schade op grond van enige wettelijke bepaling is beperkt tot de schade gedekt door verzekeringen die zijn afgesloten door de aannemer of namens haar. Het bedrag komt echter nooit hoger uit dan het bedrag dat door die verzekering in het specifieke geval is uitbetaald.

13.3. Indien om welke reden dan ook de aannemer geen beroep kan doen op de beperking zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot maximaal 15% van het totale contractbedrag (exclusief btw). Als de overeenkomst betrekking heeft op onderdelen of deelleveringen, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot maximaal 15% van het contractbedrag (exclusief btw) voor dat deel of dieellevering.

13.4. Schade komt niet in aanmerking voor:

a. gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsschade, productiestilstand, winstderving, transportkosten en reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

b. bewaarschade. Bewaarschade omvat onder meer schade aan voorwerpen waaraan wordt gewerkt of voorwerpen die zich in de buurt van de plaats bevinden waar wordt gewerkt door de uitvoering van het werk of tijdens de uitvoering ervan. De opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van vertegenwoordigers of ondergeschikten onder toezicht van de aannemer.

13.5. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens de opdrachtgever geleverde materialen als gevolg van ondeugdelijke verwerking.

13.6. De opdrachtgever moet de aannemer onmiddellijk informeren over de schade. De opdrachtgever moet de aannemer de gelegenheid geven de schade te onderzoeken. Als de opdrachtgever niet voldoet aan deze verplichtingen, is de aannemer niet aansprakelijk voor de schade.

13.7. De opdrachtgever moet de aannemer en de door haar ingeschakelde derden vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door gebreken in het werk dat door de opdrachtgever aan derden is geleverd.

Artikel 14: Betaling

14.1. Betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door de aannemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

14.2. Als de opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

14.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen wordt de betaling in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur, zelfs als de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

14.5. De aannemer heeft het recht om, zowel voor als na het sluiten van de overeenkomst, zekerheid te eisen dat de betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen. De aannemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is verstrekt.

14.6. De opdrachtgever is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen.

14.7. Als de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de aannemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De kosten en schade die hierdoor ontstaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

14.8. Als de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid voor schade, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling. De aannemer behoudt het recht op volledige schadevergoeding, inclusief winstderving en transportkosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle door de aannemer geleverde zaken blijven eigendom van de aannemer totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de met de aannemer gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

15.2. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de aannemer op te slaan.

15.3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

15.4. De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de aannemer of een door de aannemer aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de aannemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

15.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de aannemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

15.6. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de aannemer.

Artikel 16: Geschillen

16.1. Op alle overeenkomsten gesloten met de aannemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. De rechter in de vestigingsplaats van de aannemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de aannemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17: Slotbepalingen

17.1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

17.2. De aannemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3. Wijzigingen van de algemene voorwaarden die een significante verandering van de verplichtingen van de opdrachtgever tot gevolg hebben, worden pas van kracht nadat de opdrachtgever de wijziging heeft geaccepteerd.

17.4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden.

17.5. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar gesteld in de Nederlandse taal. Bij vertaalde versies prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling geschiedt op de locatie van de aannemer of door overschrijving naar een door de aannemer bepaalde rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de betaling als volgt:

a. bij verkoop aan consumenten geldt contante betaling;

b. voor termijnbetalingen (tenzij anders overeengekomen):

40% van het totale bedrag bij het plaatsen van de bestelling;

40% van het totale bedrag na levering van de materialen, of als levering van materialen geen deel uitmaakt van de bestelling, na aanvang van het werk;

15% van het totale bedrag aan het einde van de installatie; en

5% na gebrekenloze acceptatie.

c. in alle andere gevallen binnen veertien dagen na de factuurdatum.

17.3. Als de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij verplicht, in plaats van het overeengekomen geldbedrag te betalen, op verzoek van de aannemer een natuurlijke prestatie te leveren.

17.4. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen tegen de aannemer te verrekenen of op te schorten, is uitgesloten, tenzij de aannemer insolvent is of de wettelijke schuldregeling van toepassing is op de aannemer.

17.5. Ongeacht of de aannemer de overeengekomen dienst volledig heeft uitgevoerd, wordt alles wat de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden aan de aannemer op grond van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. de opdrachtgever insolvent is of uitstel van betaling heeft aangevraagd;

c. de activa of vorderingen van de opdrachtgever in beslag zijn genomen;

d. de opdrachtgever (rechtspersoon) is ontbonden of geliquideerd;

e. de opdrachtgever (natuurlijke personen) een gerechtelijke insolventieprocedure aanvraagt, wilsonbekwaam is, of overlijdt.

17.6. Als er geen betaling plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, moet de opdrachtgever onmiddellijk rente betalen aan de aannemer. De rente bedraagt 12% per jaar, maar komt overeen met het wettelijke rentetarief als dit hoger is. Bij de berekening van de rente wordt een deel van een maand als een volledige maand beschouwd.

17.7. De aannemer is gerechtigd zijn verplichtingen aan de opdrachtgever te verrekenen met de vorderingen die de met hem verbonden ondernemingen op de opdrachtgever hebben. Bovendien is de aannemer gerechtigd zijn vorderingen tegen de opdrachtgever te verrekenen met de verplichtingen die de met hem verbonden ondernemingen tegenover de opdrachtgever hebben. De aannemer is ook gerechtigd zijn verplichtingen aan de opdrachtgever te verrekenen met de vorderingen tegen de met de opdrachtgever verbonden ondernemingen. “Gelieerde ondernemingen” betekent de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren in de zin van artikel 2:24b BW of een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

17.8. Als er geen betaling plaatsvindt binnen de overeengekomen periode, is de opdrachtgever de aannemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimumbedrag van € 75. Deze kosten worden berekend op basis van de onderstaande tabel (hoofdsom met rente):

Voor de eerste € 3.000 15%;

Voor het bedrag daarboven tot € 6.000 10%;

Voor het bedrag daarboven tot € 15.000 8%;

Voor het bedrag daarboven tot € 60.000 5%;

Voor het bedrag daarboven vanaf € 60.000 3%.

De daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd als deze de genoemde bedragen overschrijden.

17.9. Als de aannemer als winnende partij uit juridische procedures tevoorschijn komt, zijn alle kosten die hij heeft gemaakt in verband met deze procedures voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden is de opdrachtgever verplicht, op het eerste verzoek van de aannemer en naar zijn goeddunken, voldoende zekerheden te verschaffen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Als de opdrachtgever dit niet doet binnen de gestelde termijn, verkeert hij onmiddellijk in verzuim. In dat geval is de aannemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever.

18.2. De aannemer blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de opdrachtgever:

a. in gebreke blijft met het nakomen van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten, of in gebreke zal blijven;

b. geen vorderingen heeft betaald die voortvloeien uit het niet-nakomen van de voornoemde overeenkomsten, zoals schade, boetes, rente en kosten.

18.3. Zolang de geleverde goederen onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mag de opdrachtgever ze niet bezwaren of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening verkopen.

18.4. De aannemer kan de geleverde goederen terughalen na het inroepen van zijn eigendomsvoorbehoud. De opdrachtgever zal hier zonder beperking aan meewerken.

18.5. De aannemer heeft een retentie- en retentierecht op alle items die hij om welke reden dan ook in bezit heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen tegen de opdrachtgever of die zullen ontstaan.

18.6. Als de opdrachtgever, nadat de aannemer contractueel de goederen aan hem heeft geleverd, zijn verplichtingen nakomt, wordt het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot deze goederen hersteld als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit een nadien gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging

De aannemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de opdracht om technische redenen niet uitvoerbaar is. Als de opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder tekortkoming van de aannemer, en de aannemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst in onderling overleg beëindigd. In dat geval heeft de aannemer recht op vergoeding van alle financiële schade, zoals verliezen, winstderving en kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en jurisdictie

20.1. Nederlands recht is van toepassing.

20.2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en andere internationale voorschriften waarvan de uitsluiting is toegestaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter ter plaatse van de aannemer is bevoegd om te beslissen over geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen. De aannemer kan afwijken van deze jurisdictieregel en de wettelijke jurisdictieregels toepassen.

Huizen, augustus 2023